Regulamin

Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu www.projektinwestycja.pl

Regulamin w poniższym brzmieniu obowiązuje od dnia 25.09.2018 roku

Serwis ProjektInwestycja.pl , działający pod adresem www.projektinwestycja.pl, prowadzony jest przez Firmę: Sylwia Brodzińska Biznes Kreator, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 6443390279, o nr REGON: 242613152, zwany jest dalej ?Usługodawcą?.

Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z poniższego Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

Artykuł 1. Definicje Serwisu


 1. Regulamin ? dokument określający zasady korzystania z Serwisu ProjektInwestycja.pl
  2. ProjektInwestycja.pl ? serwis internetowy działający w domenie www.projektinwestycja.pl
  3. Użytkownik ? osoba, która przy pomocy sieci Internet korzysta z możliwości oferowanych przez serwis ProjektInwestycja.pl
  4. Konto użytkownika ? indywidualne, rejestrowane przez użytkownika konto elektroniczne w serwisie ProjektInwestycja.pl, identyfikowany przez unikalny, wybrany przez użytkownika login (będący adresem e-mail użytkownika) i hasło, będące jednocześnie wpisem do bazy użytkowników serwisu ProjektInwestycja.pl
  5. Zamówienie ? dodanie do koszyka wybranych przez Klienta usług.

Artykuł 3. Rodzaje oferowanych i realizowanych usług
1. Usługodawca oferuje Klientom usługi, które są zamawiane i realizowane w określonym terminie przez Internet, po przez stronę www.ProjektInwestycja.pl, zwaną dalej Serwisem (usługi on-line) oraz bezpośrednio przez kontakt z Firmą Biznes Kreator (usługi off-line).

 1. Aktualne ceny usług podane są w Serwisie przy każdym zamówieniu danej usługi przez Klienta.
 2. Rodzaje oferowanych usług:

3.1 Projekty aranżacji wnętrz w trzech różnych zakresach prac:

 1. a) Układ Funkcjonalny + rzuty
 2. b) Projekt Koncepcyjny + Wizualizacje 3D i użyte materiały
 3. c) Pełny projekt Koncepcji, Wizualizacji 3 D + rysunki techniczne i kosztorys

3.2 Projekty wizualizacji pomieszczeń

Artykuł 4. Przyjmowanie i realizacja usług serwisu ProjektInwestycja.pl
1. W celu zawarcia umowy o świadczenie wybranej usługi Klient powinien zapoznać się z ofertą Usługodawcy dostępną na stronie www.projektinwestycja.pl oraz wypełnić stosowny formularz dostępny na tej stronie.
2. Klient w celu zamówienia danej usługi naciska słowo ?Zamawiam? przy danej usłudze. Następnie w celu dokończenia zamówienia zakupu danej wybranej usługi przez Klienta naciska się na ?Koszyk? w wyskakującym okienku po naciśnięciu na ?Zamawiam?. Po otworzeniu Koszyka Klient może dokonać finalizacji zamówienia naciskając na ?Zamówienie?. Klient może dodać swoje informacje oraz załączyć trzy pliki potrzebne do realizacji jego projektu. Następnie Klient wyraża zgodę na warunki sprzedaży serwisu ProjektInwestycja.pl i potwierdza zamówienie. Automatycznie przenosi Klienta na DotPay.pl i Klient dokonuje wpłaty ze swojego konta bankowego na konto usługodawcy. Po zrealizowaniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość na e-maila z potwierdzeniem rachunku za dokonane zamówienie danej usługi.
3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza zamówienia w momencie dokonania płatności przez Klienta.
dokonania płatności na poczet ceny Klient otrzyma bezpośrednio od operatora płatności ? Firmy DotPay.pl)
4. Klient ma prawo do śledzenia swojego zamówienia, na jakim etapie jest jego realizacja poprzez zalogowanie się do serwisu na stronie www.projektinwestycjapl, podając swój adres e-mail jako login użytkownika oraz hasło podawane przy rejestracji przez użytkownika.
5. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienie w realizacji zlecenia spowodowane podaniem błędnego adresu mailowego lub adresu, pod który, z powodów niezależnych od Usługodawcy, nie można przesłać informacji o potwierdzeniu zlecenia.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zleceń złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, nieopłaconych, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zlecenie lub takich, których nie uda się potwierdzić w ramach kontaktu z Klientem, oraz zleceń składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia, Klient otrzyma na ten temat pełną informację drogą e-mailową, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania płatności przez Usługodawcę.
8. Zlecenie przyjmowane jest do realizacji przez konsultantów Serwisu w dni robocze.
9. Dzień roboczy trwa od 9:00 do 17:00, w dniach od poniedziałku do piątku. Dzień roboczy nie obejmuje sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Usługodawca nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje w związku z umową zawartą między Usługodawcą a właścicielem serwisu płatniczego DotPay.pl
11.Warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności serwisu DotPay.pl określa regulamin świadczenia usług przez DotPay.pl, dostępny na stronie:
https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
12. Dokumenty dołączone przez Klienta do formularza powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
? format MS Word, PDF lub txt,
? wielkość dokumentu do 5 MB,
? język dokumentów: polski
? dokumenty elektroniczne sprawdzone programem antywirusowym i możliwe do otwarcia.
13. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości dotyczących zlecenia należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@projektinwestycja.pl lub telefonicznie pod numerem: 665 286 013 w celu wyjaśnienia sprawy.
14. Zrealizowane dokumenty dla Klienta dostarczane są w formacie podanym w zamówieniu.

Artykuł 5. Newsletter
1.
Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością Usługodawcy (m.in. informacje o usługach, nowościach, artykułach).
2. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
3. W celu umożliwienia Usługodawcy dostarczania newslettera, niezbędne jest wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
4. Niezależnie od usługi Newsletter, Usługodawca przesyła drogą elektroniczną osobie, która bądź jest zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu i wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, bądź nie będąc Użytkownikiem ? udostępniła swój adres poczty elektronicznej w celu otrzymywania informacji handlowych od Usługowcy, informację handlową.

Artykuł 6. Polityka Prywatności
1.    Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Usługodawca.
2.    Dane osobowe podane przez Klienta podczas wypełniania formularza w trakcie procesu zamawiania usługi, przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowej realizacji zlecenia, w celu archiwizacji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204),a  także w celach marketingowych związanych z promowaniem usług i towarów Usługodawcy.
3.    Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
4.    W zależności od rodzaju świadczonej usługi, Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi i wykonania umowy.
5.    Każdorazowo Usługodawca określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej usługi drogą elektroniczną.
6.    Usługodawca może przetwarzać inne dane niż dane osobowe niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.
7.    W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi i niezbędnym do tego zakresie, Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

Artykuł 7. Prawa i Obowiązki Usługodawcy
1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
1) przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
2) wysyłania na adresy elektroniczne Klientów komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług,
3) zablokowania dostępu do zasobów Klientów zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
4) zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Klienta w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku gdyż skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Klienta.
2.    Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

Artykuł 8. Własność intelektualna
1.    Klient nabywa własność plików przekazanych mu w wykonaniu Umowy z chwilą ukończenia realizacji Usługi. Klient uprawniony jest do korzystania z otrzymanych dokumentów na własne potrzeby.
2.    Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa intelektualne związane z projektem stworzonych przez Usługodawcę dokumentów przysługują Usługodawcy.
3.    Odsprzedaż, zarobkowe wykorzystywanie lub udostępnianie w sieci Internet dokumentów (lub stworzonych na ich podstawie wzorów) wymaga zgody Usługodawcy.
4.    Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
5.    Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego ? w ramach dostępu on-line lub off-line do Serwisu.

Artykuł 9. Odpowiedzialność

1.    Usługodawca i Klient obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
4.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Klienta, np. niemożność dostarczenia usługi z powodu przepełnionej skrzynki e-mail. Usługobiorca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Klienta naruszającego Regulamin.
5.    Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
1) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klientów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
2) informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klientów,
3) utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
4) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności: siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich),
5) podania przez Klientów nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
6) nieprzestrzegania przez Klientów warunków Regulaminu.

Artykuł 10. Postanowienia końcowe
1.    Niniejsze brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia25.09.2018r.
2.    Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu powinny być ogłoszone  na stronie www.projektinwestycja.pl, na co najmniej 7 dni przed ich wejściem w życie. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów już zawartych na mocy postanowień dotychczasowych.
3.    Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Regulamin wraz ze złożonym przez Klienta zleceniem oraz potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji wystosowanym przez Usługodawcę stanowią umowę pomiędzy Usługodawcą a Klientem składającym zlecenie.
4.    Usługodawca udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy, a także, na jego żądanie, w taki sposób, który umożliwia jego pozyskanie, utrwalenie i odtwarzanie jego treści. Klient nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany powyżej.
5.    W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami uzgodnionymi indywidualnie między stronami (postanowienia umowne), moc wiążącą mają postanowienia umowne.
6.    W sprawach nieuregulowanych powyższych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
7.    Usługodawca może prowadzić akcje promocyjne, na warunkach określonych w regulaminie danej promocji. W takim przypadku warunki regulaminu danej promocji stosuje się z pierwszeństwem przed postanowieniami niniejszego Regulaminu. Warunki świadczenia usług w ramach różnych promocji nie łącza się ze sobą.
8.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.